podporujeme
talentovaných študentov
a mladých vedcov


Nadácia STU pre rozvoj talentov


Ako ich môžete podporiť?

Koho, čo a prečo podporujeme?

Kvalifikovaní ľudia sú to najcennejšie, čo spoločnosť má. Od ich schopností záleží, či bude prosperovať alebo stagnovať. V zostrujúcej sa globálnej konkurencii a najmä v krízových rokoch je investícia do ľudí to najdôležitejšie, čo môžeme urobiť.

Slovenská technická univerzita sa venuje vzdelávaniu inžinierov už viac ako 85 rokov a nadväzuje na odkaz Banskej akadémie, priekopníčky v univerzitnom vzdelávaní technických disciplín, založenej pred 250 rokmi v Banskej Štiavnici.

Rozvoj osobnosti a zručností budúcich inžinierov sa stal prirodzeným poslaním STU. Jej absolventi sú najžiadanejší a najlepšie hodnotení na trhu práce. Avšak pre kvalitné vzdelávanie nepostačuje štátna dotácia. Pedagógovia získavajú pre inštitúciu ďalšiu 1/3 financií v priamej súťaži formou grantov, či priamych kontraktov s priemyslom. Žiaľ, ani to nie je postačujúce. Chýba adresnejšia podpora nadaných študentov tak, ako je to bežné vo vyspelých krajinách.

Preto by sme aj s vašou pomocou chceli podporovať tých najlepších.

Účelom nadácie, ktorá vznikla v decembri 2004, je podporovať vzdelávanie, vedecko-výskumnú činnosť, športové aktivity a rozvoj infraštruktúry STU v Bratislave.

Vďaka jej prostriedkom môžeme:

 • podporovať aktivity nadaných študentov, výskumníkov i športovcov STU formou štipendií, či oceňovaním ich aktivít,
 • vydávať vedecké publikácie o výsledkoch výskumu,
 • oceňovať osobnosti za významné vedecké prínosy a spoločensky prospešnú činnosť, a to ako z prostredia STU, tak i mimo neho,
 • budovať a skvalitňovať komunikačné prostriedky na propagáciu výsledkov vo vzdelávaní, vede, výskume a inováciách,
 • skvalitňovať prístrojové vybavenie pre realizáciu výskumu,
 • budovať informačné technológie,
 • zlepšovať technický stav budov a zariadení univerzity.

Správna rada:

 • prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
 • doc. Ing. Monika Bakošová, PhD,
 • Dr.h.c., prof. h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
 • prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
 • pprof. Ing. František Uherek, PhD.
 • doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
 • Ing. Dušan Faktor, PhD.

Správca nadácie:

 • JUDr. Marcel Michalička

Dozorná rada:

 • prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
 • prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
 • prof. Ing. Ján, Híveš, DrSc.

Letná univerzita pre stredoškolákov 2018Letná univerzita pre stredoškolákov 2018 Študenti roka 2018Študenti roka 2018 Vedci a profesori 2018Vedci a profesori 2018 Najlepšie publikácieNajlepšie publikácie Granty pre mladých vedcovGranty pre mladých vedcov Inovatívne projekty študentovInovatívne projekty študentov Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnostiPotvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti(editovateľné pdf) Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej daneVyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane(editovateľné pdf)

VUS Technik STU

Vysokoškolský umelecký súbor Technik STU vznikol v roku 1953 a počas jeho doterajšej existencie v ňom umelecky odrástlo a dozrelo viac ako 5.000 mladých ľudí. Súbor úspešne reprezentuje našu univerzitu i Slovensko na mnohých prestížnych umeleckých podujatiach a súťažiach. Je uznávaným umeleckým telesom nielen doma, ale aj v zahraničí. Súbor má v súčasnosti 120 členov a pozostáva z troch nezávislých zložiek – folklórneho súboru, komorného orchestra a speváckeho zboru. ( www.technik.stuba.sk)

Možnosti ako podporiť Nadáciu STU

Dovoľujeme si vás osloviť a požiadať o podporu činnosti nadácie. Vďaka vášmu príspevku tak budeme môcť aj v roku 2019 podporiť nadaných študentov a zlepšovať podmienky na prácu a výskum na Slovenskej technickej univerzite.

2% z daní

Finančný dar

bankový prevod

Tatrapay / Cardpay

online platba

Kontakt

Adresa
Nadácia STU pre rozvoj talentov
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Email
marcel.michalicka@stuba.sk
Tel:
0918 669 102